Regulamin portalu zbrojownia.ksskaut.pl

§ 1 Definicje

Określenia użyte w regulaminie oznaczają:

 1. Regulamin – niniejszy Regulamin sprzedaży Biletów lub Towarów w Portalu.
 2. Portal – portal Zbrojownia KS Skaut , działający pod domeną:  zbrojownia.ksskaut.pl, prowadzony przez Operatora.
 3. Operator – Klub Sportowy „SKAUT”. z siedzibą w Bielsku-Białej  (43-300), przy ulicy 1 Maja 19, numer NIP 9372679292, numer REGON 072342003.
 4. Wydarzenie – zawody sportowe, trening strzelecki lub każde inne wydarzenie o charakterze sportowym, treningowym lub organizowane przez Organizatora, na które Bilety dostępne są za pośrednictwem Portalu.
 5. Organizator – osoba lub podmiot będąca organizatorem Wydarzenia.
 6. Klient – osoba lub podmiot dokonująca Rezerwacji Biletów w Portalu.
 7. Rezerwacja – usługa polegająca na czasowym zablokowaniu wskazanych przez Klienta miejsc na Wydarzenie oraz związana z tym sprzedaż Biletów i Towarów, z określeniem sposobu ich dostarczenia wraz z informacją o statusie zamówienia.
 8. Blankiet Biletowy – bilet na Wydarzenie w formie papierowej wydrukowany na specjalnym papierze z odpowiednimi zabezpieczeniami.
 9. Bilet PDF – bilet na Wydarzenie w formie elektronicznej.
 10. Bilet – Blankiet Biletowy lub Bilet PDF upoważniający Klienta do wstępu na Wydarzenie, którego dany bilet dotyczy.
 11. Towary – inne towary i upominki związane z Wydarzeniem lub działalnością statutową Operatora biorącym udział w Wydarzeniu,
 12. Opłata Serwisowa – opłata należna Operatorowi z tytułu korzystania z Portalu przez Klienta celem dokonania Rezerwacji w wysokości określonej w podsumowaniu Rezerwacji.
 13. UPK – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827).
 14. RODO – ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
 15. UŚUDE – Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204)

§ 2 Zakres obowiązywania Regulaminu

 1. Regulamin dotyczy wszystkich Rezerwacji dokonanych za pośrednictwem Portalu.
 2. Dokonanie Rezerwacji jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.
 3. Klient potwierdza zapoznanie się z Regulaminem, poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w Portalu podczas dokonywania Rezerwacji.
 4. Regulamin został przygotowany zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 1 UŚUDE oraz celem spełnienia obowiązków informacyjnych przedsiębiorcy w umowach zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość, które Operator jako przedsiębiorca jest zobowiązany przekazać na podstawie art. 12 ust. 1 UPK.
 5. Regulamin określa zasady utworzenia konta Klienta w Portalu, a następnie korzystania z usług stałych Portalu.
 6. Regulamin został przygotowany zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 1 UŚUDE oraz celem spełnienia obowiązków informacyjnych przedsiębiorcy w umowach zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość, które Operator jako przedsiębiorca jest zobowiązany przekazać na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827).
 7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.06.2020 r.

§ 3 Proces zakupu Biletów i Towarów

 1. W celu dokonania Rezerwacji i zakupu Biletów oraz Towarów Klient: 
  1. dokonuje wyboru Wydarzenia z listy dostępnej w Portalu,
  2. dokonuje wyboru miejsc z dostępnych na dane Wydarzenie,
  3. podaje swoje dane, tj. imię i nazwisko, adres, numer licencji PZSS, adres poczty elektronicznej i telefon kontaktowy,
  4. potwierdza zapoznanie się z Regulaminem poprzez zaznaczenie pola wyboru,
  5. jeżeli dla danego Wydarzenia dostępne są Towary, ich listę Klient widzi pod opisanymi wyżej danymi i może dodać je do Rezerwacji.
 2. Przed zatwierdzeniem Koszyka Klient widzi w Portalu jej podsumowanie z określoną kwotą do zapłaty.
 3. Klient akceptuje warunki Rezerwacji poprzez przycisk „Kupuję i płacę”.
 4. Klient ponosi odpowiedzialność za prawdziwość i prawidłowość danych, o których mowa w ust. 1.
 5. Rezerwacja ma charakter czasowy i ważna jest przez czas wskazany w § 5 ust. 6, który wynika z wybranej formy płatności.
 6. Operator przesyła na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany zgodnie z ust. 1 lit. c) podsumowanie Rezerwacji oraz Regulamin.
 7. Klient dokonuje zapłaty kwoty wynikającej z Zamówienia zgodnie z wybraną przez siebie formą płatności.
 8. Po otrzymaniu pełnej kwoty wynikającej z Zamówienia Operator dostarcza Potwierdzenie zakupu biletu i Towary do Klienta zgodnie z § 6.

§ 4 Forma Biletów

 1. Bilety na Wydarzenia mogą być dostępne w formie Blankietów Biletowych, Biletów PDF lub Faktur.
 2. Klient zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy numeru rezerwacji, ustalonego samodzielnie hasła i nieudostępniania osobom trzecim pliku ani wydruku Biletu PDF lub faktur, co za tym idzie zobowiązuje się do ochrony biletu elektronicznego przed wszelkimi próbami kopiowania, skanowania i powielania.

§ 5 Formy płatności i termin ważności Rezerwacji

 1. Operator oferuje następujące formy płatności za Bilety i Towary z Rezerwacji: płatność internetowa (on-line) przelewem lub kartą płatniczą,
 2. Dostępne formy płatności na dane Wydarzenie z tych określonych w ust. 1 podane są w trakcie dokonywania Rezerwacji.
 3. Płatności internetowe (on-line) realizowane są przez współpracujący z Operatorem podmiot świadczący usługi akceptacji płatności kartami płatniczymi i/lub przelewów internetowych.
 4. Nazwa podmiotu/podmiotów współpracujących z Operatorem, o których mowa powyżej znajduje się w Portalu i widoczna jest dla Klienta podczas procesu zakupu Biletów i Towarów opisanych w § 3. Niezbędne dla wykonania umowy jest przekazanie temu podmiotowi danych osobowych Klienta w zakresie: imię, nazwisko, e-mail.
 5. Data i godzina ważności Rezerwacji jest maksymalnym punktem czasu, do którego system Operatora oczekuje na potwierdzenie dokonania płatności od operatora płatności on-line lub na zaksięgowanie wpłaty na rachunku bankowym Operatora.  Termin ten jest zależny zarówno od czasu pozostałego do rozpoczęcia Wydarzenia, jak i od wybranej formy płatności i jest każdorazowo wskazywany w e-mailu z potwierdzeniem Rezerwacji. 
 6. Jeżeli w okresie ważności Rezerwacji, o którym mowa powyżej, liczonym od momentu zaakceptowania Rezerwacji przez Klienta zgodnie z § 3, całkowita należność wynikająca z Rezerwacji nie zostanie uiszczona, nieopłacona Rezerwacja jest anulowana. W takim przypadku Operator nie ponosi odpowiedzialności wobec Klienta za brak możliwości zakupu biletów na wybrane Wydarzenie lub brak biletów w wybranej przez niego pierwotnie cenie.
 7. Operator ma prawo do anulowania rezerwacji w następujących przypadkach: 
  1. wcześniejszego zakończenia sprzedaży biletów na dane Wydarzenie na wniosek Organizatora,
  2. istnienia innych rezerwacji tego samego Klienta na dane Wydarzenie, które nie zostały opłacone.
  3. odwołania wydarzenia z ważnych powodów (np. pogoda, zbyt niska ilość sprzedanych biletów, zdarzenia losowe, epidemiologiczne)
 8. Dane osobowe Klienta są przetwarzane w celu zawarcia umowy kupna – sprzedaży Biletów lub Towarów; zawarcie umowy z Klientem następuje w momencie zapłaty pełnej kwoty należności wynikającej z Rezerwacji.
 9. Operator przyjmuje przelewy w złotych.
 10. W przypadku płatności w innej walucie lub płatności w złotych z rachunku prowadzonego przez bank poza Polską Klient powinien wybrać opcję podziału kosztów przelewu zagranicznego/walutowego taką, aby pełna kwota należności została zaksięgowana na rachunku Operatora.
 11. Jeżeli Klient przeleje środki w związku z Rezerwacją w sposób inny niż określony w ust. 12 i 13, Operator zwróci je na rachunek nadawcy–Klienta odejmując od kwoty przelewu koszt realizacji takiej płatności pobierany przez bank Operatora.

§ 6 Formy i warunki dostarczenia Biletów i Towarów

 1. Dostępne są następujące formy dostawy: 
  1. dla Towarów: za pośrednictwem operatora pocztowego przesyłką rejestrowaną oraz za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi przesyłek kurierskich,
  2. dla Biletów PDF: pocztą elektroniczną na adres poczty wskazany przez Klienta zgodnie z § 3 ust. 1 lit. c).
 2. Towary dostarczane są tylko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Terminy dostarczenia, z zastrzeżeniem ust. 6, są następujące: 
  1. w przypadku Towarów dostarczanych za pośrednictwem operatora pocztowego: minimum 3 a maksimum 14 dni roboczych,
  2. w przypadku Biletów PDF dostarczanych pocztą elektroniczną: maksimum 1 dzień roboczy od momentu otrzymania pełnej kwoty wynikającej z Rezerwacji zgodnie z § 5.
 4. W przypadku Biletów PDF Operator przesyła na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta zgodnie z § 3 ust. 1 lit. c) w załączniku do wiadomości.
 5. Klient po otrzymaniu Biletów zobowiązany jest sprawdzić poprawność danych na Biletach z danymi podanymi podczas Rezerwacji zgodnie z § 3.
 6. Wszelkie stwierdzone niezgodności zidentyfikowane przez Klienta w trakcie sprawdzania, o którym mowa powyżej powinny być zgłoszone Operatorowi zgodnie z § 8.

§ 7 Odwołane Wydarzenia i zwroty

 1. Zwroty Biletów możliwe są jedynie w przypadku: 
  1. odwołania Wydarzenia albo
  2. zmiany daty, miejsca lub znaczącej zmiany godziny Wydarzenia.
 2. W przypadkach innych niż opisane w ust. 1 zwroty Biletów nie są możliwe – Klient nie ma prawa odstąpienia od umowy.
 3. W przypadku konsumentów ograniczenie, o którym mowa w ust. 2 wynika z art. 38 pkt 12 UPK.
 4. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 lit. b, Operator informuje Klienta o możliwości zwrotu Biletów albo utrzymaniu ich ważności na zmienione Wydarzenie.
 5. Klient podejmuje decyzję w zakresie opisanym w ust. 4 w terminie wskazanym przez Operatora w informacji o zmianie Wydarzenia.
 6. Brak decyzji Klienta, o której mowa w ust. 4 i 5 powyżej przed wskazanym terminem rozumiany jest jako akceptacja zmienionego Wydarzenia i utrzymanie ważności Biletów.
 7. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 lit. a oraz ust 4-6 w zakresie wyboru zwrotu Biletów, Operator Portalu dokona zwrotu należności Klientowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 10 dni roboczych, w taki sam sposób w jaki Klient opłacił Rezerwację. Opłata Serwisowa nie podlega zwrotowi.

§ 8 Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje Klienta rozpatrywane są przez Operatora w ciągu maksymalnie 14 dni roboczych i powinny być przesłane na adres poczty elektronicznej reklamacje@ksskaut.pl lub na adres korespondencyjny Operatora.
 2. Jeśli reklamacja nie jest związana z Operatorem, Portalem lub jego działaniem a dotyczy Organizatora, Operator przekazuje taką reklamację niezwłocznie do Organizatora.
 3. W przypadku, o którym mowa ust. 2, termin rozpatrzenia reklamacji może być wydłużony i zależy od

Organizatora, a o wydłużeniu czasu rozpatrywania reklamacji Klient zostanie niezwłocznie powiadomiony przez Operatora.

 • Ewentualne zwroty i rekompensaty dla Klienta w wyniku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji będą dokonywane w terminie określonym w § 7 ust. 7.
 • Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Operatora w ramach Portalu będą rozstrzygane przez sądy powszechne.

§ 9 Postanowienia dotyczące Towarów

 1. Operator zobowiązuje się do dostarczenia Towarów bez wad.
 2. Klient będący konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny tylko w zakresie Towarów w ciągu 14 dni od dnia doręczenia przesyłki z Towarem, z zastrzeżeniem ust. 3.
 3. Klient będący konsumentem może odstąpić od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia Operatorowi wysłanego pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną do: Klub Sportowy „SKAUT”. z siedzibą w Bielsku-Białej (43-300), przy ulicy 1 Maja 19, numer NIP 9372679292, numer REGON 072342003 lub na adres zbrojownia@ksskaut.pl
 4. Wzór formularza odstąpienia od umowy, o którym mowa wyżej dostępny jest w Portalu, jednak jego wykorzystanie nie jest obowiązkowe.
 5. Dla zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy, aby Klient wysłał oświadczenie dotyczące wykonania przysługującego mu prawa przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy Operator zwraca Klientowi wszystkie otrzymane środki dotyczące tej umowy, w tym koszty dostarczenia Towarów (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Operatora), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.
 7. Operator dokona zwrotu płatności przy użyciu tego samego sposobu płatności, jaki został wybrany przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie.
 8. Klient w każdym przypadku nie ponosi żadnych opłat w związku ze zwrotem środków w związku z odstąpieniem od umowy.
 9. Operator może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 10. Klient odsyła lub przekazuje rzecz do GnP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. na adres: Klub Sportowy „SKAUT”. z siedzibą w Bielsku-Białej  (43-300), przy ulicy 1 Maja 19 niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Operatora o odstąpieniu od umowy.
 11. Termin, o którym mowa w ust. 11 jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.
 12. Klient musi ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy Operatorowi.
 13. Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

§ 10 Warunki i wymagania techniczne dla świadczenia usług

 1. Do prawidłowego korzystania z Portalu niezbędne jest korzystanie z aktualnych wersji przeglądarek internetowych zgodnych ze standardem HTML5 z włączoną obsługą JavaScript oraz SSL.

§ 11 Pozostałe postanowienia

 1. Operator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód spowodowanych działaniami lub zaniechaniami Klienta lub innych osób, w szczególności za korzystanie przez nich z Portalu w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa lub Regulaminem.
 2. Operator nie ponosi odpowiedzialności wobec Klienta za działania Organizatorów, w szczególności za odwołane lub opóźnione Wydarzenia, z zastrzeżeniem postanowień § 7.
 3. Bilet, który jest nieczytelny, zniszczony lub uszkodzony nie uprawnia Klienta do wstępu na Wydarzenie.

§ 12 Ochrona danych osobowych – polityka prywatności

 1. Administratorem danych osobowych Klienta jest Operator – Klub Sportowy „SKAUT”. z siedzibą w Bielsku-Białej  (43-300), przy ulicy 1 Maja 19, numer NIP 9372679292, numer REGON 072342003.
 2. Klient może się skontaktować z administratorem danych poprzez e-mail na adres: zbrojownia@ksskaut.pl
 3. Klient może zażądać drogą dostępu do swoich danych osobowych celem ich sprostowania, usunięcia, przeniesienia, ograniczenia przetwarzania lub może wnieść sprzeciw wobec ich dalszego przetwarzania. 
 4. Dane osobowe, po wygaśnięciu podstaw prawnych do dalszego przetwarzania, ulegają anonimizacji.
 5. Okres przechowywania danych ustala się zgodnie z celem usług.
 6. Informacje dotyczące danych osobowych przetwarzanych w procesie Rezerwacji, zakupu oraz dostawy Biletów i Towarów: 
  1. Klient będący osobą fizyczną dokonującą rezerwacji wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie niezbędnym do dokonania Rezerwacji.
  2. zakres przetwarzanych danych obejmuje imię, nazwisko, e-mail, telefon, a w przypadku wysyłki Biletów lub Towarów pocztą lub kurierem także ulicę, numer domu, numer mieszkania, kod pocztowy i miasto, numer licencji PZSS, pseudonim klienta, adres IP.
  3. podstawą prawną przetwarzania jest czynność niezbędna do zawarcia umowy zgodnie z art 6 ust. 1 pkt b), a po zrealizowaniu zamówienia dane są przetwarzane na podstawie art 6 ust. 1 pkt c), f) RODO w powiązaniu z UŚUDE art. 18 ust 1w ramach UŚUDE: art. 19 ust. 2 pkt 1 i 4, Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994: art. 74 ust.2 pkt 1 i 3 oraz ustawy Ordynacja podatkowa z dnia 29 sierpnia 1997 r.: art. 32 § 1, art. 86. 
  4. W przypadku, gdy Rezerwacja pozostała nieopłacona, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu zakończenia Rezerwacji do daty Wydarzenia albo do zakończenia procesu reklamacyjnego. 
   1. W przypadku wysyłki Biletów lub Towarów pocztą lub kurierem, niezbędne dla wykonania umowy jest powierzenie przetwarzania danych operatorowi pocztowemu lub firmie kurierskiej. 
   2. W przypadku dokonywania zapłaty poprzez płatności internetowe, niezbędne dla wykonania umowy jest przekazanie danych imię, nazwisko, email do podmiotu świadczącego usługi akceptacji płatności kartami płatniczymi i/lub przelewów internetowych.
 7. Klient ma prawo wnieść skargę dotyczącą przetwarzania jego danych przez Operatora do organu nadzorczego: Urzędu Ochrony Danych Osobowych, kontakt do organu nadzorczego umieszczony jest na stronie https://uodo.gov.pl/  

§ 13 Okres świadczenia i zakończenie korzystania z usług

 1. Proces utworzenia konta użytkownika Portalu i zapisu na korzystanie z treści Portalu może być zapoczątkowany alternatywnie:
  1. Otwarciem strony zbrojownia.ksskaut.pl w przeglądarce Internetowej
  2. poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego, uruchamianego ze strony głównej Portalu i kliknięcie w przycisk Zapisz.
 2. Klient potwierdza zapoznanie się z Regulaminem, poprzez oznaczenie odpowiedniego pola na podczas procesu sprzedaży.
 3. Korzystanie z konta na Portalu jest bezterminowe i bezpłatne.
 4. Klient może w każdym momencie zamknąć konto poprzez zwrócenie się do administratora portalu na adres zbrojownia@ksskaut.pl.

§ 14 Warunki i wymagania techniczne dla świadczenia usług

 1. Do prawidłowego korzystania z Portalu niezbędne jest korzystanie z aktualnych wersji przeglądarek internetowych zgodnych ze standardem HTML5 z włączoną obsługą JavaScript oraz SSL.

§ 15 Zasady zmiany Regulaminu

 1. Operator może dokonać zmian Regulaminu w następujących przypadkach: 
  1. Aktualizacji danych kontaktowych;
  2. Zmiany zakresu świadczonych usług Portalu;
  3. Dokonywania zmian związanych z bezpieczeństwem lub ochroną danych osobowych;
  4. Dostosowywania do zmienionego otoczenia regulacyjnego.
 2. Zmiana Regulaminu następuje poprzez udostępnienie Klientom nowego tekstu Regulaminu, określającego zmiany Regulaminu, wraz z datą wejścia w życie tych zmian na Portalu.
 3. Klient może zaakceptować zmianę lub ją odrzucić:  Oświadczenie o braku akceptacji dla wprowadzonych zmian odbywa się poprzez wysłanie takiej informacji na adres e-mail: zbrojownia@ksskaut.pl. Niezłożenie oświadczenia, o którym mowa powyżej, w czasie 30 dni jest równoznaczne ze zgodą na zmiany Regulaminu.